Covid-19 Tedbirleri Hk. (Ticaret Müşavirliklerince yürütülen işlemler)

Mersin, 25/06/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2020/1065-3342
Konu: Covid-19 Tedbirleri Hk. (Ticaret Müşavirliklerince yürütülen işlemler)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06/04/2020 tarihli ve 53697637 sayılı yazı ile Covid-19 tedbirleri kapsamında, 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemeler ile mevzuatta belirtilen sürelere istinaden, başvuru ve eksik tamamlama süresi 30/06/2020 tarihinde dolacak olan (bu tarih dahil) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak;

  • 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması halinde yurt dışında düzenlenen belgeler için Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı aranmaması,
  • 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğlere ilişkin Genelgeler kapsamında düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına (Ek-12 Ek-4A, Ek-8, Ek-9 ve Ek–G) ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması hususlarının Bakanlığımızca uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/06/2020 tarihli ve 55238420 sayılı yazı ile Covid-19 salgını riskinin devam etmesi nedeniyle, ayrıca uygulama konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen 06/04/2020 tarihli ve 53697637 sayılı Bakanlık talimatı ile bildirilen “30/06/2020” tarihinin, 22/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “30/09/2020” olarak revize edildiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter