İsrail / Anti-Damping Soruşturması

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2017/38-4766                     Mersin, 30/06/2017

Konu: İsrail / Anti-Damping Soruşturması

 

Sayın Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.06.2017 tarih ve 71604 sayılı yazı aşağıda sunulmaktadır.

"Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından ülkemiz menşeli 'Kablolar' (8544.49 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 27 Haziran 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.

Bahse konu soruşturmaya istinaden yayımlanan açılış bildirimi ile şikâyetin ve kararın İbranice nüshası, şikayetin İngilizce özeti ve ihracatçı sorun formu (questionnaire) ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarında sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, İsrail tarafından başlatılan mezkur anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli 'Kablolar' ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının İsrail yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecektir. İsrail soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.

Anılan anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve İsrail'in anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.

Bahse konu süreç esnasında, DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca İsrail tarafından ilgili ihracatçı firmalarımıza ekte yer alan soru formu gönderilmiş olup bu formun iletim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır. Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinda, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır.

 

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde 'Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri' başlığı altında yer alan 'TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler' kısmındaki belgeleri incelemesinde fayda görülmektedir.

Son olarak, mevcut soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla 4 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00'de Bakanlığımızda bir toplantı gerçekleştirilecektir.”

Bilgileriniz ve söz konusu toplantıya katılım sağlamayı düşünen firma temsilcilerinizin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin Bakanlıklarına iletilmek üzere 3 Temmuz 2017 Pazartesi saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (mehmetozcelik@akib.org.tr) gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ekler:

1- Şikayet - İbranice

2- Karar – İbranice

3- Şikayet Özeti

4- İhracatçı Soru Formu

5- Açılış Bildirimi