İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2017/342-2067                               Mersin, 23/3/2017

Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Üyesi,

 

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” bugünkü (23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar uyarınca;

- Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;

 

· 1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

· 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

· 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

· 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,

· 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkûm olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport firma sahibi, ortağı ve çalışanlarına sağlanabilecek olup, eş ve çocukları kapsamayacaktır.

- Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport alabilecektir.

- Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

- İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla (EK-2) müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

- Hususi Damgalı Pasaport alabilme şartlarını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

- Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar (EK-1) ile Talep Formu (EK-2) örneği ekte yer almakta olup ilgili Karara aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170323-11.pdf

Bilgileri ve başvurular yoğunlaşmadan işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını isteyen Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği üyesi ihracatçılarımızın bahse konu evraklarını eksiksiz bir şekilde tamamlayarak Genel Sekreterliğimize hitaben üst dilekçeyle teslim etmeleri rica olunur.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

 

EK-1) Başvuru Usulüne İlişkin Açıklayıcı Doküman (3 sayfa)

EK-2) İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (2 sayfa)

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği Üyeleri

Detaylı Bilgi İçin:

Aydan Hançer 0324 325 37 37 (1203-1205) aydanhancer@akib.org.tr